Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญผู้บริหารของหน่วยบริการร่วมแสดงความคิดเห็นทิศทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ2557  
เนี้อหาข่าว 
  


เรียนผู้บริหารหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

        ด้วยสปสช.เขต13กทม.จะได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ2557 จากผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้บริหารคลินิก(คลินิกที่เป็นเครือข่ายเชิญท่านเดียวและคลินิกเครือข่ายรพ.จะเชิญตัวแทนจากรพ.มาร่วมให้ความเห็น) แห่งละ 1 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 รร.ที เคพาเลส  ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่  กรุงเทพ และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 28มีนาคม 2556นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางปิยรัตน์ วงศ์ศรีเสลา โทรศัพท์ 02 142 0970

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วม การประชุมดังกล่าว จักเป็นพระคุณ

                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                              กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.