Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งข่าวหน่วยบริการเอกชน (โรงพยาบาล,สถานพยาบาล และคลินิกชุมชนอบอุ่น)  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน หน่วยบริการเอกชน  (โรงพยาบาล,สถานพยาบาล และคลินิกชุมชนอบอุ่น)
ด่วน  หน่วยบริการเอกชนที่ไม่ประสงค์ต่อสัญญาให้บริการสาธารรสุข  ปีงบประมาณ 2557
โปรดแจ้ง สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ทราบโดยด่วน  ภายในวันที่ 10 มิ.ย.56
โดย (สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ไม่ต่อสัญญาได้ตามตามเอกสารแนบ)
สำหรับหน่วยบริการที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ทางสำนักงานทราบภายในวันที่ 10 มิ.ย. 56
จะถือว่าท่านมีความประสงค์ในการต่อสัญญาคงเดิม
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.