Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง คู่มือการบริหารจัดการงบประมาณตามผลลัพธ์คุณภาพบริการ (Quality and Outcomes Framework : QOF) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
        ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง   


 
         ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุมัติให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครบริหารจัดการงบประมาณสำหรับจ่ายตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการ (Quality and Outcomes Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2557 โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการประจำ /ปฐมภูมิทั้งในสังกัดภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีศักยภาพตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการตามที่ สปสช.กำหนด เพื่อให้ประชาชนไปใช้บริการด้วยความมั่นใจ ครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจดูแลสุขภาพ และเข้าถึงบริการปฐมภูมิ  และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่มีคุณภาพได้มาตรฐา        ในการนี้ สำนักงานฯได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการงบประมาณตามผลลัพธ์คุณภาพบริการ (Quality and Outcomes Framework : QOF) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งคู่มือดังกล่าวให้กับหน่วยบริการของท่าน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามรายละเอียดท้ายหนังสือ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.