Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการเข้าร่วมการจัดบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  / ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 16 และ 29


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 


ขอเชิญหน่วยบริการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การเข้าร่วมการจัดบริการตามเอกสารแนบ  ดังนี้


อกสารแนบ 1 แนวทางการดำเนินงาน  หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  อัตราการจ่าย  งบค่าบริการแพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2557   สำหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า               “หน่วยบริการปฐมภูมิ”  กรณีจัดบริการแพทย์แผนไทย


หน่วยบริการที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวแสงอรุณ อรรถพรพันธ์ 


ทางหมายเลขโทรศัพท์ 086-525 6779 


 (กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการจัดบริการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)


ผู้ประสานงาน :  นางสาวแสงอรุณ อรรถพรพันธ์  
โทรศัพท์  086-525 6779
โทรสาร   02-143-8772-3

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.