Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การพัฒนาเชิงกำกับงานเภสัชกรรมหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิเอกชน ปีงบประมาณ2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครขอแจ้งกิจกรรมดำเนินงานพัฒนาเชิงกำกับงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิเอกชน และขอส่งแบบสแบถามการบริการเภสัชกรรมในหน่วยบริการโดยขอให้เภสัชกรประจำหน่วยบริการเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ภายใน 14 มีนาคม 2557นี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.