Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญเภสัชกรประจำที่รับงบ QOF เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรในวันที่ 2-4 เมษายน 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการเอกชนทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


        ตามที่  สปสช.เขต 13  กทม ร่วมกับสภาเภสัชกรรมดำเนินโครงการพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิ(เอกชน)ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี  2557  เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ   และมีการประชุมเชิงปฏิบัติงานในวันที่  2-4 เมษายน  2557 ณ  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม  กทม. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญที่แนบมา)  ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับการประชุมไปสภาเภสัชกรรม ที่ ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ  เบอร์โทร  08-9104-2439  ภายใน  24 มีนาคม  2557


        จึงขอเชิญเภสัชกรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทที่รับงบQOFเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาและ สถานที่ดังกล่าว ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ


 


                                                                                         อมาวศรี  เปาอินทร์  ผู้ประสานงานหมายเหตุ  หน่วยบริการที่รับงบ QOFจะต้องเข้ารับการอบรม  2  ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1  วันที่  2-4  เมษายน  2557 แลtครั้งที่ 2 วันที่  9  เมษายน  2557  ทั้งนี้สภาเภสัชจะมีการเยี่ยมประเมิน ตามที่ชี้แจงในวันประชุมดังกล่าว

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.