Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการฯ (โปรแกรม HHCrefer)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/คณบดี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล


         เนื่องด้วย สปสช.13 กทม.จะจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการฯ (โปรแกรม HHCrefer)


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อและดูแลผู้ป่วย ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมือง  จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบการบันทึก


ข้อมูลโปรแกรม HHCrefer หน่วยงานละ 1 ท่าน (เอกสารดังแนบพร้อมรายชื่อหน่วยบริการ HHC)


 


ขอบคุณค่ะ


นางสุนิษา  มากท้วม


02-142-0935


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.