Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งการจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการพื้นฐานตาม workload งวดที่1  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการ/สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานครทุกแห่ง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการพื้นฐานตาม workload งวดที่1 ให้กับหน่วยบริการ/สถานพยาบาลคู่สัญญา ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ P&P Basic Service หมวดจ่ายตาม workload ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ซึ่งสำนักงานฯ ได้โอนเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยบริการทราบอีกครั้ง


กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.