Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เปิดรับสมัครหน่วยให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  คณบดี/ผู้อำนวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจด้านห้องปฏิบัติการฯ


         ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน ในปี 2557 นั้น


         สำนักงานฯ จึงขอเชิญชวนผู้ให้บริการตรวจทางด้านห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ที่มีความพร้อมเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารมายังสำนักงานฯ หรือยื่นด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557


         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร


กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ


นางพรนาวี  ทิมเกิด, นางสุนิษา  มากท้วม


โทร.02-142-1012, 02-142-0935


โทรสาร.02-143-8772-3


        

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.