Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการที่มีความประสงค์จะเบิกวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเติม  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอให้หน่วยบริการที่มีความประสงค์จะเบิกวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเติม
ให้ส่งแบบเบิกเพิ่มเติมมายังสำนักงานฯ โดยด่วน  
ทั้งนี้        
-  วัคซีนที่สำนักงานฯ ได้รับเพิ่มเติมมีจำนวนจำกัด  และจะจัดสรรให้กับผู้ที่ส่งแบบเบิกมาก่อนจนกว่าวัคซีนจะหมด
-  หน่วยบริการที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย , ได้รับแต่ยังไม่ครบ ขอให้แจ้งมาที่สำนักงานฯ โดยด่วน
-  ขอให้หน่วยบริการรายงานข้อมูลการให้บริการให้ถูกต้องและครบถ้วน
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวแสงอรุณ  อรรถพรพันธ์
โทรศัพท์ : 02-142-0961
โทรสาร   : 02-143-8772-3

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.