Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือหน่วยบริการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค MIS PP สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

          เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครทุกแห่ง

          ด้วย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13  กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อกำกับติดตามงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (MISPP) ซึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลที่หน่วยบริการได้บันทึกผ่าน โปรแกรมฺ BPPDS มาประมวลผลจัดทำข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

         เพื่อให้โปรแกรมมีผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน สำนักงานฯจึงขอความร่วมมือจากท่านหรือผู้แทน ตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557  เพื่อผู้จัดทำโปรแกรมจะได้สรุปผลการใช้งานและนำไปปรับปรุงให้โปรแกรมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนสำหรับการใช้งานยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่ง

         กรุณาคลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.