Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอให้ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกชุมชนอบอุ่น ส่งรายชื่อคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกชมชุมอบอุ่น ทุกแห่ง


                      ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ


              ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ จึงใคร่ขอให้ท่านส่งรายชื่อผู้บริหาร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการ


              โดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครกลับไปที่สำนักงานฯทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.


                                                                                                                      


                                                                                                                               อาทร  เกษร


                                                                                                                               ประสานงาน 


                                                                                                                               02-1420976


             ตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.