Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เปิดรับสมัครหน่วยให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ฯ ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   คณบดี/ผู้อำนวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)


           ตามที่ สปสช.เขต 13 กทม. มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการให้มีคุณภาพ จึงเปิดรับสมัครหน่วยให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ กทม.นั้น  ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ที่มีความพร้อมเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการฯ กับ สปสช.เขต 13 กทม. (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ)


           ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558


           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 


กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ


พรนาวี  ทิมเกิด


02-142-0935


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.