Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ผนวก 5 ที่จะนำมาลงนามในสัญญาให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (เอกชน) ทุกแห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

            เรียน    ผู้ประกอบกิจการ  หน่วยบริการประจำ / รับส่งต่อ ( ภาคเอกชน) ทุกแห่ง


                        ตามที่  สำนักงานฯ  ได้แจ้งวันนัดหมายลงนามสัญญาให้บริการสาธารณสุขให้หน่วยบริการทราบแล้วนั้น


                  ขอให้หน่วยบริการ  จัดเตรียมเอกสารผนวก5  จำนวน 2 ชุด  มาในวันลงนามด้วย  โดยท่านสามารถกรอกข้อ


                  ความมาล่วงหน้าได้ตามเอกสารแนบนี้

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.