Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบสำรวจข้อมูลหน่วยบริการฯประจำปี 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลหน่วยบริการฯประจำปี 2558


เรียน  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานคร


          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอส่งแบบสำรวจฯ สำหรับหน่วยบริการประจำ และ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง กรอกรายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนิเทศติดตาม และตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ(งานปฐมภูมิ)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.