Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลการแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 


ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้หน่วยบริการแสดงความประสงค์เข้าร่วมดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ  2558  โดยให้ส่งหนังสือแสดงความจำนงไปยังสำนักงานฯ  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นั้น  บัดนี้  สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลการแสดงความจำนงของท่านและสรุปผลเรียบร้อยแล้ว 

 
      ในการนี้ สำนักงานฯ  ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวทาง  http://bkk.nhso.go.th - ข่าว

 ประชาสัมพันธ์ (เอกสารแนบ) หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อถึง คุณศรัณย์พร  ม่วงศิริ  โทรศัพท์ 02 -142 0933  เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง  ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2558 


         

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.