Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้สำรวจเป้าหมายการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2558 และสำรวจบุคลากรผู้ให้บริการประเมินโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน ผู้อำนวยการ รพ. ,ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และ ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพทุกแห่ง
สนง. ขอแจ้งเรื่องดังนี้
1. รายงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2557(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) เพื่อให้ท่านนำไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2558
2. ขอให้สำรวจเป้าหมายการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2558
3. ขอให้ท่านสำรวจบุคลากรผู้ให้บริการประเมินโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง
ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งเอกสาร ข้อ 2 และ 3 กลับมายัง สนง.
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต๑๓ กรุงเทพมหานคร
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น๕ อาคารบี โซนทิศใต้(อาคารจอดรถ) “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๗๗๒-๓
ผู้รับผิดชอบ คุณพรนาวี ทิมเกิด
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๐๑๒
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.