Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ขอแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย) เรื่อง การจ่ายชดเชยค่าบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ผู้อำนวยการสำนักอนามัยในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานคร


                     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เขต   ๑๓  กรุงเทพมหานคร (ขอแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย) เรื่อง การจ่ายชดเชยค่าบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ สปสช.๕.๔๒/ว.๐๓๘  ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดข้อมูลที่แก้ไขดังนี้


            - ตารางรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  รหัส ๒๕๐๖  เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ระบบดิจิตอล แก้ไขเป็น ระบบอนาล็อก


 


 


 


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.