Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแก้ไขแนวทางและแจ้งผลงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ไตรมาสแรก)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพ


             
      1. ตามที่ได้ส่งหนังสือแจ้ง ที่ สปสช.5.42/ว 048 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 58 ขอแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย
แนวทางการจัดสรรงบบริการ P&P ปีงบประมาณ 2558


ตรงหมายเหตุ จากข้อมูลบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ช่วงวันที่ 1 เม.ย. 2557
                  ถึง 30 ก.ย. 2557  ขอแก้ไขเป็น วันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2558
                  สำนักงานจะนำใช้ในการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2559


      2. ขอแจ้งผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ไตรมาสแรก) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.