Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ติดตามหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจข้อมูลหน่วยบริการ ปี 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกแห่ง


         ตามหนังสือที่ สปสช.5.42/ว.0681  ลงวันที่ 16 ธันวาคม ที่ขอให้หน่วยบริการส่งแบบสำรวจข้อมูลหน่วยบริการ เพื่อใช้เปนข้อมูลพื้นฐานในการนิเทศ และตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น บัดนี้ยังมีหน่วยบริการที่ไม่ได้ส่งเอกสาร และส่งเอกสารไม่ครบ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ขอให้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามและส่งกลับมายังสำนักงานฯภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558  หรือไม่แน่ใจว่าส่งเอกสารมาแล้วหรือยัรบกวนติดต่อสอบถามมาที่ผู้ประสาน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ผู้ประสานงาน  นส.กิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม  โทร 02 - 1420967

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.