Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญชวน แพทย์ประจำหน่วยบริการ อบรมหลักสูตร“การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มที่พบบ่อยในสถานบริการระดับปฐมภูมิ”  
เนี้อหาข่าว 
  เชิญชวน แพทย์ประจำหน่วยบริการ อบรมหลักสูตร“การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มที่พบบ่อยในสถานบริการระดับปฐมภูมิ”
ประกาศ ณ วันที่ 27 FEB 2015
 

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกแห่ง


สปสช. เขต 13  กทม. จึงขอเชิญแพทย์ของหน่วยบริการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่งที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  หลักสูตร“การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มที่พบบ่อยในสถานบริการระดับปฐมภูมิ” 
จัดโดย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร
แบ่งหัวข้อการอบรมแต่ละวันเป็นเฉพาะกลุ่มโรคให้สอดคล้องกับปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยมีกลุ่มโรค 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
 - เวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ, หลอดเลือดและเมตาบอลิสม
 - เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (geriatric medicine)
 - โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อเอชไอวี
 - พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ (toxicology and occupational medicine)
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน  4  วัน (17-20 มีนาคม 2558)
สถานที่ในการดำเนินงาน
 จัดการอบรม  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ  อัสสันตชัย
 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม


การประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาพิจารณาตามเกณฑ์QOF 58 ตัวชี้วัดที่ 3.3


รายละเอียดตามไฟล์แนบ 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.