Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความกรุณา ช่วยกรอกแบบประเมินความพิงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ครับ.  
เนี้อหาข่าว 
  

แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานครต่อไป

 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ.

 LINK

 https://docs.google.com/forms/d/1b7G-74nMlYi1ZEXI6Ft4kglO-6kzsij-tdceB3vbT7U/viewform?usp=send_form

 
 
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.