Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้บันทึกการบริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2558 พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


                    ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายรณรงค์จัดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล


ปีงบประมาณ 2558 ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2558 นั้น


                     ในการนี้ สปสช.ขอให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาลให้บริการและบันทึกรายงานการให้บริการวัคซีนในโปรแกรมโครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่


(รายละเอียดตามแนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2558 พื้นที่กรุงเทพมหานคร)ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เพื่อสำนักงานฯ นำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการต่อไป


                      หากสงสัยเกี่ยวกับการลงบันทึกข้อมูล ให้ติดต่อ IT Helpdesk สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน โทรศัพท์  02-141-4200ส่วนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ และการชดเชยค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ติดต่อคุณพรนาวี 02-142-1012


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.