Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกแบบประเมินความพิงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ครับ.  
เนี้อหาข่าว 
  

              แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครต่อไปรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ.LINK


 


https://docs.google.com/forms/d/1Sfw_bhSyeiAiE8Fj6oeElRq_WL179GoL1UmBILFZqR0/viewform?c=0&w=1&usp=send_form


 


ขอแสดงความนับถือ.

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.