Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียน คลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 95 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุงตามนโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่คลินิกชุมชนอบอุ่น ได้เข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการตามโครงการไปแล้วนั้น เพื่อให้รูปแบบของผลงานเป็นไปในทางเดียวกัน และเพื่อความสะดวกของคลินิกในการส่งผลงาน ให้แก่ทาง สปสช. เขต 13 กทม. ภายในเดือนตุลาคม 2558


สำนักงานฯ จึงขอส่งตัวอย่างผลงานงวดที่ 2  ให้ท่านได้ Download File เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.