Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบตอบรับการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (HHCRefer) เฉพาะหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


         ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งแบบตอบรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน น้ัน


เนื่องจาก เอกสาร ผนวกที่ 1 ไม่ครบถ้วน (ขาดแผ่นที่ 4) จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมค่ะ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


        จึงเรียนมาเพิ่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


        ขอแสดงความนับถือ


นางสุนิษา มากท้วม


02-142-0935


sunisa240414@hotmail.com


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.