Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง ขอเชิญหน่วยบริการเข้าร่วมให้บริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน      ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


สำนักงานฯ ได้กำหนดพื้นที่ขาดแคลนหน่วยบริการที่ให้บริการแพทย์แผนไทยเรียงตามลำดับความหนาแน่นของประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกตามเขต(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  เพื่อเชิญชวนหน่วยบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวสมัครเข้าร่วมให้บริการ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะคัดเลือกหน่วยบริการเข้าร่วมดำเนินการ จำนวน 6 แห่ง  โดยพิจารณาตามลำดับความจำเป็นและตามสัดส่วนประชากร


รายละเอียดตาม File แบ


ผู้ประสานงาน แสงอรุณ  อรรถพรพันธ์ 02-142-0961

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.