Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญผู้ประกอบการสถานพยาบาลในพื้นที่ เขตสายใหม่ บางเขต ...  
เนี้อหาข่าว 
  

กรกฎาคม 2549


เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรมในพื้นที่ เขตสายไหม บางเขน ดอนเมือง หลักสี่ และ เขตลาดพร้าว


ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร) มีความประสงค์รับสมัครคลินิกเอกชน เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเวชกรรม ในเครือข่ายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรองรับประชากรประมาณ 10,000 คน ต่อหน่วยบริการ ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นของบริการระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลภูมิพล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย โดยคลินิกที่จะเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการจะต้องตั้งอยู่ใน


แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว


แขวงออเงิน เขตสายไหม


แขวงสายไหม เขตสายไหม


แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน


แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน


แขวงสีกัน เขตดอนเมือง


แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่


ในการนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร) ขอเรียนเชิญคลินิกที่สนใจเข้าประชุมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เวลา 14.00 . ห้องประชุมบูรพรัตน์ อาคารคุ้มเกล้า ชั้น3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด การเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งนี้สามารถยืนยันชื่อผู้เข้าประชุมได้ตามแบบฟอร์มที่แนบ หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2549


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


กลุ่มงานหน่วยบริการ


ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ระบบ Meeting System


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.