Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  พื้นที่กรุงเทพมหานคร
        ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพสำหรับคนพิการ โดยส่งเสริม/สนับสนุน ให้หน่วยงานที่ดูแลผู้มีความบกพร่องต่างๆ ได้แก่ การได้ยิน การเคลื่อนไหว ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ บุคคลออทิสติก มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก่หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางการสนับสนุน และแบบฟอร์มการจัดทำโครงการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


         ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่าน มีความประสงค์ จะขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ 2559 ขอให้ศึกษาแนวทาง และส่งโครงการตามแบบฟอร์ม ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2559 ต่อไปด้วย


ผู้ประสานงาน : นางประกายดาว หมั่นดี
โทรศัพท์ สปสช.เขต 13 กทม.  02-142-0967

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.