Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำฉลากยา ฉลากยาเสริมและข้อมูลยาสู่ประชาชน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกท่าน

 ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมการจัดทำฉลากยา  ฉลากยาเสริมและข้อมูลยาสู่ประชาชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ)  และสำนักงานฯได้รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการจัดอบรมตามวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 ในการนี้ หน่วยบริการใดที่ยังไม่ได้รับเอกสารประกอบการประชุม หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้ประสานงาน
เภสัชกรหญิงจิราทิพย์  ตั้งสิริวรกานต์ 
หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์  02 – 142-0956
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.