Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภท และขอบเขตของบริการสาธารณสุข(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๘  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการอนามัย กรุงเทพมหานคร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหน่วยบริการในระบบหลักปรักันสุขภาพแห่งชาติ ในกรุงเทพมหานคร


          คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภท และขอบเขตของบริการสาธารณสุข(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๘  มีผลให้ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสิทธิคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป


รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ


ผู้รับผิดชอบ  นางกฤตพร  จันคณา  โทร ๐๒-๑๔๒๐๙๕๐

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.