Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลคลินิกชุมชนอบอุ่น ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง   ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลคลินิกชุมชนอบอุ่น
เรียน   ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสำรวจข้อมูลคลินิกชุมชนอบอุ่น   จำนวน   1   ฉบับ


ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  มีความประสงค์
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการ  เพื่อ  ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยบริการให้เป็นปัจจุบันและวางแผนรองรับแนวโน้มในการขอย้ายที่ตั้งของหน่วยบริการ นั้น


ในการนี้ สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือ ในการตอบแบบสำรวจข้อมูลคลินิกชุมชนอบอุ่นรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และโปรดส่งเอกสารให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558   ทางโทรสารหมายเลข 02-143-8772-3 หรือ ทาง E-mail:tasaengarun@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://bkk.nhso.go.th/  ข่าวประชาสัมพันธ์


จึงเรียนมา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลให้สำนักงานฯต่อไปด้วย     จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ


กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทรศัพท์ 02-142-0961  061-420-3025
โทรสาร  02-143-8772-3
ผู้ประสานงาน  :  นางสาวแสงอรุณ  อรรถพรพันธ์

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.