Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมข้อมูลตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

จากการประชุมชี้แจง การบริหารจัดการงบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcomes Framework : QOF) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรงเอเชีย กรุงเทพมหานคร


ในวันดังกล่าว สปสช.กทม. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้หน่วยบริการ มีความเข้าใจถึงรายละเอียดวิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล
และการคำนวณของตัวชี้วัดแต่ละตัว
เพื่อประกอบการทำงานร่วมกันของ QOF จึงขอส่งไฟล์ที่ใช้นำเสนอ
เพื่อให้หน่วยบริการใช้ประโยชน์ต่อไป  ประกอบด้วย
1. สรุปภาพรวม QOF ปีงบประมาณ 2559
2. สรุปผลงาน QOF ปีงบประมาณ 2558
3. วิธีใช้งานระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
4. เจาะลึกตัวชี้วัด 2.5 - 2.6


ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้ตามที่กำหนดในคู่มือ QOF

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.