Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สรุปรายชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่นที่สมัครเข้าร่วมดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพฯ QOF ปี2559 เฉพาะตัวชี้วัดที่สมัครใจ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกท่าน
         ตามหนังสือที่ สปสช.5.42/ว.0549  ลงวันที่  14 ธันวาคม 2558  เรื่องขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพฯ(QOF)สำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดให้เป็นการสมัครใจ ปีงบประมาณ 2559  ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ทั้งนี้ สำนักงานฯจะดำเนินการตรวจประเมิน  เพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบในการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดต่อไป


ผู้ประสานงาน
นางประกายดาว  หมั่นดี
นางสาวกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม
โทรศัพทฺ  02 -142-0967

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.