Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง เปิดรับสมัครสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๙  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ทุกท่านที่สนใจ
           ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร  ได้วิเคราะห์การเข้าถึงหน่วยบริการระดับปฐมภูมิของประชาชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าพื้นที่บางเขตไม่มีหน่วยบริการ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการได้มากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกฤตพร  จันคณา  โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๖๙-๖๔๙๖
คุณกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม  โทรศัพท์  ๐๘๓-๙๙๑-๑๘๔๔

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.