Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ให้ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานค / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


อ้างถึง หนังสือที่สปสช. 5/42/216   ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
 


       ตามที่หนังสือที่อ้างถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF) เพื่อให้หน่วยบริการสามารถติดตามผลงานบริการของหน่วยบริการตามคู่มือการบริหารจัดการงบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcomes Framework :QOF) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559  นั้น
       ในการนี้ สำนักงานฯ  ขอแจ้งให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูล และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องแต่ละตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดในคู่มือฯ(ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559  เวลา 24.00 น.) หลังจากนั้นสำนักงานฯจะดึงข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล เพื่อให้หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และหากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่ท่านบันทึกข้อมูล ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรกมล  ประกิตชัยวัฒนา
โทรศัพท์ : 02 - 1420970 ,061 - 4185402

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.