Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การส่งผลงานQOF ตัวชี้วัดที่ 4.2  
เนี้อหาข่าว 
  เรื่อง การส่งผลงานQOF ตัวชี้วัดที่ 4.2
เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สมัครดำเนินงานQOF ตัวชี้วัดที่ 4.2 (มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมฯ)
           ตามที่ หน่วยบริการของท่าน สมัครเข้าร่วมดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพฯ QOF ปี 2559 ตัวชี้วัดที่ 4.2 มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย (รายละเอียดผู้สมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1) นั้น
           ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามคู่มือบริหารจัดการงบตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559 หน้า 30-31 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม รายละเอียดตามไฟล์แนบ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางประกายดาว   หมั่นดี หรือนางสาวกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม
โทรศัพท์ 02 - 142-0967
 
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.