Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือเร่งรัดการบันทึกข้อมูลกิจกรรมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในโปรแกรม BPPDS ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล /ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข/ผู้บริหาร/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   
เรื่อง    ขอความร่วมมือเร่งรัดการบันทึกข้อมูลกิจกรรมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในโปรแกรม BPPDS  ปีงบประมาณ 2559
            ตามที่  หน่วยบริการ/ สถานบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการจัดบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และบันทึกข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในโปรแกรม BPPDS  ปีงบประมาณ 2559 นั้น
           ในการนี้ สำนักงาน ฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือหน่วยบริการ/ สถานบริการ ทุกแห่ง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม BPPDS ปีงบประมาณ 2559 ให้ทันระยะเวลาตามรอบที่กำหนด (บันทึกข้อมูลส่งช้า/แก้ไข/อุทธรณ์ ได้ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2559) รายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ปีงบประมาณ 2559 (เล่มส้ม) หน้า 122จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ
                         ขอแสดงความนับถือ                    
     กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.