Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้รายงานผลการให้บริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor)  
เนี้อหาข่าว 
  

   
เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
            ตามที่หน่วยบริการของท่านได้เข้าร่วมให้บริการในกิจกรรมบริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วย
โรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor)  ประจำปีงบประมาณ  2559  โดยสำนักงานฯ ได้กำหนดให้ดำเนินงานตาม
แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  (P&P)  ปีงบประมาณ  2559  นั้น


ในการนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ได้ดำเนินการจ่ายชดเชย
ค่าบริการงวดที่ 1 - 2 ให้กับหน่วยบริการ  ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว 
แต่เนื่องจากโปรแกรมโครงการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการบริการคุณภาพการให้การปรึกษาฯ ดังกล่าว 
มีปัญหาติดขัด สำนักงานฯ ได้พยายามแก้ไขแล้วยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์  ทำให้ไม่สามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการให้บริการฯ ได้ 
ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน – 30  กันยายน  2559  สำนักงานฯ จึงขอให้หน่วยบริการดาวน์โหลดตารางการบันทึกข้อมูลการให้บริการคุณภาพการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อรั้งโดยผู้ให้การปรึกษา  ที่เว็บไซต์
http://bkk.nhso.go.th ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว
“ขอให้รายงานผลการให้บริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor)”  และทำการรายงานข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ 
Electronic  File  ลงในซีดี  พร้อมหนังสือนำส่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สรุปข้อมูลการให้บริการคุณภาพฯ จำนวน 1 ฉบับ 2 ซีดี จำนวน 1 แผ่น                  และส่งไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  ภายในวันที่ 15  ตุลาคม  2559  นี้             หมายเหตุ  สำหรับหน่วยบริการที่ไม่มีการบันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58  ขอให้เร่งรัดดำเนินการ


ส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 59 เพื่อทำการเบิก


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.