Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การให้บริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วย โรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor) ปี งบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

 
  
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
            ตามที่หน่วยบริการของท่านได้เข้าร่วมให้บริการในกิจกรรมบริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วย
โรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor)ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยสำนักงานฯ ได้กำหนดให้ดำเนินงานตาม
แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  (P&P)ปีงบประมาณ  2560 โดยผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด นั้น   
           เนื่องจากโปรแกรมโครงการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการบริการคุณภาพการให้การปรึกษาฯ ดังกล่าว 
มีปัญหาในการบันทึกส่งข้อมูล ได้ ขอให้บันทึกตั้งแต่ ต.ค. 59   สำนักงานฯ จึงขอให้หน่วยบริการดาวน์โหลดตารางการบันทึกข้อมูลการให้บริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรั้ง
โดยผู้ให้การปรึกษา  ตามไฟล์แนบ Excel พร้อมส่งรายงานทางเมล saranporn.m@nhso.go.th  ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก
เพื่อทำการตรวจสอบแล้วดำเนินการจ่ายให้ในช่วงเดือนเมษายน 2560  ทั้งนี้ถ้าโปรแกรมโครงการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาฯ พร้อมที่จะให้บันทึกได้ จะแจ้งท่านให้ทราบ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือลาออกของผู้ให้การปรึกษา โปรดทำเรื่องแจ้ง สนง.
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ
         
  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.