Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก ปี งบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

 
  
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
            ตามที่หน่วยบริการของท่าน เข้าร่วมให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก ปีงบประมาณ 2560
และผ่านคุณสมบัติ ทั้งนี้ให้ส่งหนังสือนำส่ง และโครงการเสนอมายัง สนง. ตามที่กำหนดในแนวทาง และแนบไฟล์โครงการฯ
ส่งทางเมล saranporn.m@nhso.go.th


            ขอแนบไฟล์แนวทางการดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้รับผิดชอบทราบอีกครั้ง
 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ


ติดต่อสอบสอบถาม 02-1420933 , 0614187051 ศรัณย์พร
         
  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.