Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการทันตกรรมรักษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เฉพาะ สำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข)  
เนี้อหาข่าว 
  

 เรียน   ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข


                     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตกรรมรักษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยบริการมีความเข้าใจและรับทราบรายละเอียดการส่งข้อมูลรวมถึงการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทันตกรรมรักษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมรักษาสำหรับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และลดระยะรอคอยการเข้ารับรักษาด้านทันตกรรม  จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม      (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ                          


                    โดยเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 –14.00  น.  ณ  ห้องฟินิกซ์ ฮอลล์ 4-6 อาคาร     อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/สำหรับหน่วยบริการ --> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ --> Meeting System ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560       
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.