Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง แจ้งตรวจสอบการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง                         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ให้กับหน่วยบริการแล้วในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน และสำนักงานฯจะดำเนินการส่งสำเนาแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ  2560 ให้กับหน่วยบริการภายใน 15 วัน นับจากวันโอนเงิน และขอให้หน่วยบริการที่ได้รับเงินแล้ว เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการตามแผนฯที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560


                                                                                                                                   ขอแสดงความความนับถือ                                                                                                                   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน
02-142-0954

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.