Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอชี้แจงการดำเนินงานและการชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทุกแห่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง


            ตามที่สำนักงานประกันสังคมออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามแนวทางการตรวจสุขภาพ
ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนอายุ 15-80 ปีขึ้นไปสำหรับผู้ประกันตน นั้น ได้มีข้อคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การชดเชยค่าบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพยังคงชดเชยบริการสำหรับผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมหรือไม่


           ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งยืนยันการดำเนินการและ
การชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)
ปีงบประมาณ 2560 ที่สำนักงานฯได้แจ้งไว้กับหน่วยบริการก่อนหน้านี้ ทั้งนี้การเบิกชดเชยบริการของหน่วยบริการต่อสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคมต้องไม่ซ้ำซ้อนในบริการเดียวกัน


                                                                ขอแสดงความนับถือ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.