Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน P&P นอกหน่วยบริการ เขตพื้นที่กทม. วันที่ 28 ก.พ. 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ สปสช. เขต 13 กทม. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและพัฒนากระบวนการให้บริการ PP นอกหน่วยบริการ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภาครัฐ, โรงพยาบาลภาคเอกชน, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น ที่ให้บริการ PP นอกหน่วยบริการ รวมทั้งสิ้น 240 คน


*** หมายเหตุ สามารถ Download Slide การประชุม ตามไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ ....

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.