Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ปี 60 (ครั้งที่ 2)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ. , ผอ.ศบส. , ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น , ผู้รับผิดชอบงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


         ขอส่งรายชื่อหน่วยบริการ ที่ส่งโครงการปรับเปลี่ยนฯ ปี 2560 ที่ผ่านการพิจารณา (ครั้งที่ 2)  และได้การตอบกลับทางเมล
จาก มสธ. ซึ่งขณะนี้จะทยอยการอ่านพิจารณา ให้แล้วเสร็จ วันที่ 17 มี.ค. 2560 


         สำหรับหน่วยบริการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ถ้ามีการแก้ไข ขอให้ส่งโครงการที่สมบูรณ์  เป็น ไฟล์ PDF 


กลับที่ E-mail : saranporn.m@nhso.go.th และ saikwan10@gmail.com


ขอแจ้งประชาสัมพันธ์


           ทาง มสธ. เปิดอบรมเมตาบอลิก  คลินิกไหน สนใจส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม. ติดต่อที่ คุณเสาวลักษณ์  
     อบรมวันที่ 24-26 เมษายน 2560   ค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,500 บาท
  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.