Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการรายงานการจัดบริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผอ.รพ.เอกชน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
                     ตามที่หน่วยบริการของท่านได้เข้าร่วมให้บริการในกิจกรรมบริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วย
โรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor)  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยสำนักงานฯ ได้กำหนดให้ดำเนินงานตาม
แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  (P&P)  ปีงบประมาณ  2560  นั้น
                      เนื่องจากโปรแกรมโครงการจัดบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื้อรังในคลินิกเอกชน  อยู่ในช่วงของการปรับ
ระบบการจัดเก็บข้อมูล ไปยังสำนักงานฯ  และมีปัญหาข้อติดขัดในการประมวลผล  ซึ่งอาจมีผลทำให้ข้อมูลการจัดบริการที่หน่วยบริการ
บันทึกผ่านโปรแกรมมีความคลาดเคลื่อน  ในการนี้  สำนักงานฯ ขอให้ท่านส่งรายงานผลการจัดบริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โดยผู้ให้การปรึกษา  ปีงบประมาณ 2560  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  ด้วยวิธีการส่งตาราง Excel 
บันทึกมา  ที่  E – mail : saranporn.m@nhso.go.th ของทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป   


                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


หมายเหตุ  ถ้ามี จนท.ลาออก หรือเปลี่ยนแปลง ให้ทำหนังสือทางการแจ้ง สนง. 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.