Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ QOF ( HBA1C)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ. , ผอ.ศบส. , และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


              ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร 
ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและบริหารจัดการงบตามเกณฑ์คุณภาพและ


ผลงานบริการ (QOF)  งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง ตัวชี้วัด


1.1 ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1cและ
2.1 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7% นั้น


            ในการนี้  สำนักงานฯ จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพได้ที่


htt://bkk.nhso.go.th/qof2017 และสามารถยื่นข้อมูลอุทธรณ์ มาในรูปแบบหนังสือพร้อมส่งไฟล์


ข้อมูล Excel มายังสำนักงานตาม E-mail ด้านล่าง ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560


ติดต่อ สอบถาม รายละเอียดได้ที่
นางสาวอรนิษา กล้าจงยิ่ง 02-142-0968
099-324-1096
E-mail :
onnisa.g@nhso.go.th

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.