Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น(ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขแห่งชาติ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น(ร่าง)พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


สามารถดาวน์โหลดเอกสารเอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น(ร่าง) พ.ร.บ.ฯ
 ตามรายละเอียดดังนี้     
- แนวคิดในการแก้ไขเพิ่มเติม (Concept paper) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕         
- ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ตารางแสดงเปรียบเทียบระหว่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 


ผู้ประสานงาน
คุณวันเพ็ญ  ปรางค์ทอง
02 1420943

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.