Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเร่งดำเนินการการตรวจสอบข้อมูล QOF ตัวชี้วัดที่ 9 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

 
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ            ตามที่ หน่วยบริการ ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและได้ส่งเอกสารยืนยันแพทย์และเภสัชที่ปฏิบัติงานประจำ


เพื่อประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดที่ 9 การให้บริการโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือมีสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว


และเภสัชกรปฏิบัติงานประจำ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด แล้วนั้น         ในการนี้  สำนักงานฯ จึงขอให้หน่วยบริการเร่งดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูล QOF ตัวชี้วัดที่ 9 ได้ที่


http://bkk.nhso.go.th/qof2017/ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ มายังสำนักงาน


ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560


           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ


หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขออุทธรณ์ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ


***หากพบมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการยืนยันเอกสาร***
โปรดประสานงานมาที่ ...
นางสาวสมจินตนา มัจฉาชีพ โทรศัพท์ 02-142-0967, 061-418-6734
หรือ นางสาวสุธัญญา กรกมลชัยกุล โทรศัพท์ 02-142-0967, 061-420-2991
ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.